Toxické látky

CO, CO2, NOX, Toluen a jiná organická rozpouštědla.

CO - kysličník uhelnatý / CO2 - kysličník uhličitý / NOx - kysličníky dusíku

  • Jedná se o sloučeniny, které svým vlivem na člověka, ač mechanismus vzniku zdravotních obtíží se může lišit, dovedou velmi významným způsobem ovlivnit pozornost a pracovní výkonnost lidské bytosti. Ať již jde o blokádu přenosu kyslíku hemoglobinem u CO, nebo narkotické vlastnosti NOx či toluenu, vlivem těchto látek, pokud jsou přítomny v pracovním prostředí vždy dojde ke snížení pracovní výkonnosti a značně roste riziko pracovního úrazu se všemi svými negativními dopady jako je následná pracovní neschopnost, případně částečná ale i někdy plná invalidita, ba dokonce nelze vyloučit ani pracovní úraz s následkem úmrtí.
  • Nepodceňujme ovšem ani přítomnost vyšší koncentrace CO2. I tento zdánlivě zcela bezpečný plyn při vyšší koncentraci působí únavu, slabost až bezvědomí, ba dokonce může i usmrtit.
  • U toluenu přistupuje další nebezpečí v podobě možnosti návyku na tuto látku. Pokud již k návyku skutečně dojde, celková únava člověka se stále prohlubuje tím, že již není schopen kvalitní dovolené. Tato situace vzniká tak, že pokud máme člověka s návykem na toluen a během dovolené není s toluenem ve styku dostaví se tzv. abstinenční příznaky.  Ty se projevují nespavostí, nervositou, bolestmi hlavy. Abstinenční příznaky odezní po návratu do práce, kdy je takový člověk opět dále otravován toluenem - vzniká bludný kruh.
  • Při vysokých koncentracích CO při úniku z aparatur v průmyslu přichází v úvahu vznik velmi těžké otravy a smrti již po několika málo vdeších.
  • Detektory a analyzátory toxických plynů, instalované na pracovištích, kde toto nebezpečí hrozí ( např. tiskárny, lakovny, ocelárny, cukrovary, cementárny apod.) při dosažení nebezpečné koncentrace včas varují akustickým i světelným signálem. Analyzátory navíc měří přesné hodnoty koncentrace a jsou schopny kontinuálního přenosu těchto koncentrací na archivační medium ( PC, technologický automat, zapisovač, FDD apod.)