Nabídka činností v ochraně ovzduší

 • konzultace v oblasti legislativy ochrany ovzduší
 • posouzení provozovny a zdrojů znečišťování ovzduší
  - klasifikace provozovny a zařazení zdrojů mezi velké, střední a malé
  - zjištění všech výstupů ze zdroje (bodové, liniové, plošné, nepřímé)
  - zpracování blokových schémat zdrojů
  - posouzeni schopnosti plnění emisních limitů a podmínek provozu
  - posouzení reálného technického stavu a souladu s legislativou - místní šetření
  - návrhy řešení a dalšího postupu
 • vypracování provozní evidence zdrojů – vlastní texty a vypracování ročních souhrnů, vypracování ročních hlášení a jejich podání systémem ISPOP
 • vypracování Provozních řádů (souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování a projednání na kompetentních orgánech); definice poruch a havárií a všech ostatních povinností
 • výpočet množství emisí, vypracování kompletní poplatkové agendy
 • vypracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel – povinnosti pro provozovatele používající těkavé organické látky.
 • vypracování plánu měření emisí, vyhodnocení provedených měření
 • vypracování odborných posudků při výstavbě nových zdrojů či při změně stávajících zdrojů znečištění prostředí v oblasti ochrany ovzduší.
 • zajištění vypracování rozptylových studií při výstavbě nových zdrojů či při změně stávajících zdrojů znečištění ovzduší v oblasti ochrany ovzduší.
 • vypracování Plánu snížení emisí, Redukčních plánů a zavedení zásad správné zemědělské praxe
 • posouzení povinností při ochraně ozónové vrstvy (zacházení s regulovanými látkami)
 • zajištění proškolení zaměstnanců a odpovědných osob
 • vypracování žádosti o integrované povolení vč. projednání na úřadech, kompletní provedení celým procesem
 • zajištění zjišťovacího řízení
 • zastupování klientů ve styku s úřady
 • zajištění autorizovaného měření