Ochrana vod

  • vypracování plánu opatření pro případ havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti vod látkami závadnými vodám
  • vypracování provozních řádů pro lapáky tuků a ropných látek
  • zastupování klientů v problematiky vyplývající ze zákona č. 254/2001 sb. /Zákon o vodách/ a souvisejících prováděcích předpisů.
  • zajištění rozboru vod